دین، توسعه و دموکراسی
55 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : فصلنامه پگاه اندیشه
محل مصاحبه : منزل
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : فصلنامه پگاه اندیشه (شماره 12 و 13) زمستان 1390
تاریخ نشر : Mar 5 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

برای دیدن متن مصاحبه به فصلنامه یا سایت مراجعه شود.